داخلی : 2

آدرس ایمیل: farhangi.fars@bmn.ir

آدرس ایمیل روابط عمومی : info.fars@bmn.ir