یکشنبه 5 خرداد 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها
 

سامانه ها

نکوداشت استاد برجسته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان؛ استاد دکتر محمود یعقوبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس در روز چهارشنبه مورخ 8 اسفند ماه 1397 همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک در دانشگاه شیراز، ششمین «همایش ملی پاسداشت نخبگی» به منظور تکریم و الگوسازی از فعالیت های علمی، پژوهشی و اجرایی استاد برجسته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و برگزیده جایزه علامه طباطبایی(ره) بنیاد ملی نخبگان، جناب آقای پروفسور محمود یعقوبی به همت این بنیاد و با همکاری دانشگاه شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس در روز چهارشنبه مورخ 8 اسفند ماه 1397 همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک در دانشگاه شیراز، ششمین «همایش ملی پاسداشت نخبگی» به منظور تکریم و الگوسازی از فعالیت های علمی، پژوهشی و اجرایی استاد برجسته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و برگزیده جایزه علامه طباطبایی(ره) بنیاد ملی نخبگان، جناب آقای پروفسور محمود یعقوبی به همت این بنیاد و با همکاری دانشگاه شیراز برگزار شد.
در این همایش سخنرانان به بررسی ابعاد شخصیتی، اخلاقی و فعالیت های علمی و پژوهشی این استاد برگزیده پرداختند.
دکتر شریف رئیس بنیاد نخبگان استان فارس در ابتدای این مراسم گفت: براســاس ســند راهبــردی کشــور در امــور نخبــگان یکی از اهداف بنیاد ملی نخبگان، شناســایی، هدایــت اســتعدادهای برتــر بــه ســمت نخبگــی، نخبــه شناســی، نخبــه گمــاری و پــس از آن، الگــو ســازی و تکریــم از نخبــگان، ســرآمدان و مشــاهیری است کــه ســال ها عمــر خــود را در مســیر اعتـلـای دانــش، فرهنــگ و جایــگاه ایــران اسـلـامی در تمــام ابعــاد صــرف کــرده انــد.
هدف از تکریم به عنوان یکی از مهمترین اقدامات بنیاد در چند سال اخیر، توسعه و ترویج فرهنگ تکریم، شناسایی اثرگذاری علمی و فرهنگی نخبگان، شناسایی رموز موفقیت آنها، زمینه سازی حضور هر چه بیشتر این افراد در جامعه به منظور اثرگذاری بیشتر، معرفی مشاهیر ایرانی در سطوح ملی و بین المللی و در نهایت الگوسازی شیوه زندگی علمی و فرهنگی این عزیزان است.
وی گفت: ایزد متعال را شــاکریم کــه ایــن توفیــق را بــه مــا عطا کرد تــا در ششمین همایش ملی «پاسداشــت نخبگــی» مراســمی را میزبانــی کنیــم به منظور بزرگداشت و تکریم  یکی از دانشمندان فرهیخته ای، که فعالیّت های گسترده و تاثیرگذارِ او در حوزه های علمی، پژوهشی، اجرایی، آموزشی و شاگرد پروری، ستودنی و مثال زدنی است . فرهیخته ای که  به ایران و ایرانی عشق می ورزد،  در بحبوحه ی انقلاب اسلامی به وطن باز می گردد تا در آبادانی و بالندگی میهنش سهیم باشد. معلمی فداکار که در تک تک روزهای عمر با برکتش، برای کمک به پیشرفت و موفقیت دانشجویانش، مانند پدری مهربان و دلسوز بوده است و او کسی نیست جز پروفسور محمود یعقوبی...
دکتر شریف ادامه داد: دکتر یعقوبی، سه خصلتِ یک استاد و یک مدیرِ موفق را دارا هستند که رمز موفقیت ایشان در طول سال ها خدماتِ عاشقانه است: عاشق، عالم و عامل
عاشق: چرا که به جوانان این مرز و بوم عشق می ورزند، عشق به آموزشِ آنچه می دانند به دانشجویان و تعامل موثر با تمامی مخاطبین و همکاران از ویژگی های این استاد عاشق است.
عالم: کارنامه ی درخشان ایشان، مدال ها، نشان ها و افتخاراتی که در طول سال ها، یکی پس از دیگری کسب نموده اند، خود گویای این ادعاست.
عامل: این استاد ارجمند، مسئولیت های متعددی را بر عهده داشته اند، از ریاست بخش مکانیکِ سابق تا سردبیری معتبرترین مجله ی علمی دانشگاه، که سال های متمادی عامل رشد و ارتقاء آن بوده اند.
وی افزود: اســتاد دکتر محمود یعقوبی،  بنــا بــر اذعان شـاگردان، همـکاران و دوسـتان، نمونـه بـی بدیلـی از شـیفتگانِ خدمـت، تلاش، حسن خلق، تواضع، ساده زیستی و مهربانی و معرفـت هسـتند کـه تمـام ایـن خصوصیـاتِ نیـک را با بلند همتی، در خدمـتِ علـم، دانـش و جامعـه¬ی خـود گرفتـه و به لطــف خداونــد توانســته انــد بــه چنیــن جایگاهِ رفیعی برســند کــه همــگان را بــه تحســین و تواضع وا دارنــد. اکنـون تکلیف بر مـا اسـت تا بـه خاطر نعمـتِ وجودِ چنیـن بزرگانـی، خداوند بزرگ را شـاکر باشـیم و توفیق قدرشناسـی و جبـران بخـش کوچکـی از زحمـات و تلاش های ایـن فرزانـگان را از درگاهِ اول عالِمِ عالَم طلب نماییم.
همچنین دکتر ابوعلی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، دکتر مهریار از شاگردان سابق استاد یعقوبی و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز و سرکار خانم مهندس یاسمن یعقوبی فرزند استاد دکتر یعقوبی در ارتباط با ویژگی های این استاد فرهیخته به سخنرانی پرداختند.
استاد دکتر یعقوبی در سخنانی ضمن تشکر از بنیاد نخبگان استان فارس جهت برگزاری این مراسم گفت: من با توجه به صحبت‌هایی که شده می خواستم دو مطلب را مطرح کنم: عنوان اول را به بررسی وضعیت آموزش عالی در کشور می خواستم صحبت کنم که آن را خلاصه می کنم و در بخش دوم می خواهم راجع به تعامل با دانشجو در دانشگاه صحبت کنم که همان تجربه چهل و هفت سال هست که با دانشجویان داشتم و نتیجه اش را می خواستم برای شما بیان کنم.
 دکتر یعقوبی ادامه داد: یکی از نکات برجسته که از دستاوردهای جمهوری اسلامی محسوب می شود، تلاش اساتید و دانشجویان به خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی طی این دو دهه است که سهم ما را از تولید علم جهانی از یک دهم درصد به ۲.۶ درصد  یعنی بیست و شش برابر در تولید علم جهانی ارتقا داده‌اند. واقعا باید به این استادان به این دانشجویان تبریک گفت، باید دستشان را بوسید که این گونه تلاشی کردند که بی سابقه است در دنیا هم بی سابقه است یعنی ما را در جایگاهی قرار دادند که از نظر رشد علمی و تولید علمی مطرح هستیم. البته انتقادهایی هم هست ولی من اینجا به این طریق جواب می‌دهم که اساتید و دانشجویان وظیفه شان را انجام دادند اگر کوتاهی است اگر استفاده از آن نشده، اگر بهره گیری کامل از آن ها نشده بخش های دیگر جامعه مسئول هستند.
وی با اشاره به تعداد کم مقالات حیطه علوم انسانی و عدم توجه کافی به علوم انسانی در کشور گفت: برخلاف کشورهای پیشرفته جهان، فقط 5 الی 6 درصد مقالات چاپ شده دانشمندان ایرانی در حیطه علوم انسانی است یعنی مشارکت همکاران ما به دلایل مختلف در تولید علم جهانی در علوم انسانی بسیار بسیار نسبت به سایر علوم کمتر است و این از کمبودهایی است که در دانشگاه های ما وجود دارد.
دکتر یعقوبی ادامه داد: بزرگترین سهم دانشگاه در اقتصاد کشور، کاستن از زیان ها و خسارت‌های  عظیمی است که علل انسانی و اجتماعی دارد که یعنی اگر ما در دانشگاه‌ها داریم مهندس تربیت می کنیم، فیزیکدان تربیت می‌کنیم، زیست شناس تربیت می کنیم، حسابدار تربیت می‌کنیم، بخش های علوم انسانی و اجتماعی آن ارزش قابل توجهی و یا معادل با آن تخصص دارد که اگر جامعه سالم شود این ابعاد آن است یعنی ابعاد انسانی و اجتماعی آن هست که می‌تواند خیلی کمک کند و ما هم می‌بینیم و شاهد هستیم می شنویم که چقدر ما از این ابعاد انسانی داریم ضرر و زیان می‌بینیم در داخل کشور که ارقام و اعداد را آگاه هستید.
وی گفت: بخش دوم صحبت هایم در ارتباط با تعامل با دانشجویان است... صمیمیت، اعتمادسازی، رفتار دوستانه با دانشجویان، ارتقا منزلت شخصیت دانشجویان، ایجاد ارتباط پدر و فرزندی به خصوص با دانشجویانی که با اینجانب پروژه گرفته‌اند و ساعات بیشتری با هم داشتیم از ویژگی های مهم در تعامل با دانشجویان است، این همان موضوعات پرورشی است. موضوعاتی است که اگر ما عنایت به آنها بکنیم در دانشگاه که الان کم شده به خاطر گرفتاری های بسیار زیاد اساتید و دانشجویان این تعاملات کم شده ولی درگذشته، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب بیشتر بود و خودم هم جزء آن دسته ای هستم که این تعاملات برای آن ها کم شده است.
استاد دکتر یعقوبی در پایان گفت: موفقیت‌هایی که خداوند عنایت کرده حاصل همراهی، گذشت و مساعدت خانواده و همکاران، زحمت و تلاش های صمیمانه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری من بوده‌ است که مشتاقانه مرا یاری داده اند. در این دوره چهل و چند ساله تلاش و کوشش مخلصانه داشته اند. برای تک تک اعضای عزیز خانواده، کلیه دانشجویانی که مرا همراهی کردند و موفقیت ها بدون همکاری آن ها حاصل نمی‌شد آرزوی بهروزی و موفقیت همراه با شادی و برای کشور عزیزمان ایران، سرافرازی خواستارم....
دکتر سهرابپور مشاور عالی رئیس بنیاد ملی نخبگان و از همکاران سابق دکتر یعقوبی در دانشگاه شیراز نیز در سخنانی گفت: اینجا هستیم برای تجلیل از یک مرد بزرگ.... اینکه می‌گوییم مدرس خوب یعنی کسی که خوب درس می گوید وقتی می‌گوییم محقق خوب یعنی کسی که خوب تحقیق می‌کند، ولی وقتی بگوییم استاد، خیلی معنی بزرگی دارد، ورای این حرفهاست... استاد کسی هست که شاگرد پروری می‌کند دانشجویان هم می بینند و راه او را ادامه می دهند... استاد یعنی این و من خیلی افتخار می کنم که دوست عزیزم آقای دکتر یعقوبی استادی اینگونه هستند و همه این را می دانند و همین را قبول دارند و این مهم است...
وی گفت: دکتر یعقوبی دانشجویان بسیاری را تربیت کرده اند که الان هم اساتید این دانشگاه هستند و هم اساتید سایر دانشگاه های کشور و هم اساتید دانشگاه های دنیا هستند. خوب واقعا وقتی یک معمار به یک ساختمانی که ساخته است نگاه می کند لذت می برد یا به یک پلی که ساخته نگاه می کند لذت می‌برد، یک استاد هم به محصولات خودش که نگاه می کند لذت می برد و وقتی می‌بیند که نتایج زحماتش شدند کسانی که به علم کشور و دنیا دارند خدمت می کنند لذت می‌برد.
 آقای دکتر یعقوبی از همان اول در زمینه انرژی خورشیدی شروع به کار کردند البته آقای دکتر بهادری نژاد یک کار هایی را از قدیم شروع کرده بودند و دکتر یعقوبیای ها را در سطح وسیع تر ادامه دادند و در این زمینه الان مطرح و صاحب نظر هستند در کشور، پروژه‌هایی هم که برای وزارت نیرو انجام داده اند همه عزیزان می دانند...
دکتر سهرابپور اضافه کرد: ایشان تنها فرد در رشته مهندسی هستند که از خارج از تهران عضو پیوسته فرهنگستان علوم هستند افتخارات زیادی دارند که بسیاری از آنها ذکر شد: چهره ماندگار، برنده کتاب سال، برنده جایزه علامه طباطبایی که خود بنیاد ملی نخبگان اهدا می‌کند و از نظر ما بالاترین جایزه علمی کشور است، آقای دکتر از برندگان این جایزه هستند و در تعداد زیادی از مجلات سردبیر و رئیس هیات تحریریه هستند و از همه به فرهنگستان علوم مربوطتر در انجمن آموزش مهندسی هستند و مجله آموزش مهندسی را ایشان سال‌ها سردبیر هستند همین الان هم سردبیر هستند که یکی از مجلات مهم مهندسی کشور است...و  در نهایت در یک جمله بگویم: این که ما به دوستی این دانشمند برجسته و خدوم و متدین افتخار می کنیم.
در پایان این مراسم نیز با حضور دکتر شریف رئیس بنیاد نخبگان استان فارس، دکتر سهرابپور مشاور عالی رئیس بنیاد ملی نخبگان و دکتر زبرجد معاون دانشگاه شیراز لوح ارجنامه و هدایای بنیاد نخبگان استان فارس و سایر دستگاه های استان به استاد دکتر یعقوبی اهدا شد.
شایان ذکر است گوشه ای از فعالیت ها و افتخارات برجسته این استاد فرهیخته به شرح زیر است:
-  برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان - دارنده نشان چهره ماندگار کشور 1380

- عضو پیوسته فرهنگستان علوم از سال 1373

- عضو یک درصد دانشمندان برتر جهان در سال 2018 - برنده جوایز آبادی (وزارت مسکن)، جشنواره خوارزمی، بوتــــــان، کنفرانس اســلامی، استاد افضلی پور

- استاد نمونه کشوری در سال 1386 - برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی 1386

- استاد برجسته مهندسی مکانیک ایران 1377

- طراحی، مشاوره و راه اندازی اولین نیروگاه پایلوت خورشیدی سهموی ایران

- مدیر مسئول، سردبیر و عضو هیات تحریریه  11مجله علمی-پژوهشی ملی و بین المللی

- چاپ حداقل 195 مقاله در مجلات بین المللی یا داخلی و ارایه 210 مقاله در کنفرانس های علمی

گالری تصاویر

تاریخ انتشار : 1397/12/14
کد : 269
تعداد بازدید: 109

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863-07136242849