سه شنبه 30 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

چهارمین لیگ اینترنت اشیا ایران

چهارمین لیگ اینترنت اشیا ایران

به استحضار می رساند با حمایت فروم اینترنت اشیا ایران، چهارمین لیگ اینترنت اشیا ایران به منظور شناسایی و حمایت از تیم های استارتاپی در حوزه اینترنت اشیا در مناطق مختلف کشور و تمرکززدایی فعالیت های تخصصی استارتاپی از تهران، در آذر و دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

لینک سایت

تاریخ انتشار : 1399/09/02
کد : 20327
تعداد بازدید: 58