یکشنبه 5 اسفند 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها
 

سامانه ها

برنامه زمانبندی همایش دانش آموزی پژوهشگران و فناوران فردا

برنامه زمانبندی همایش دانش آموزی پژوهشگران و فناوران فردا

گروه دوم

گروه اول

ساعت

روز

پذیرش

7-9

روز اول

16 تیرماه

 

افتتاحیه

افتتاحیه

9-8

سمینار «روش ارائه و فن بیان»

سمینار «روش ارائه و فن بیان»

9-11

پذیرایی

11:15-11

سمینار «انضباط شخصی» و داوری خوارزمی

سمینار «انضباط شخصی»

11:15-12:45

نماز و ناهار

13:45-12:45

سمینار «از مشاهده تا نوآوری» و داوری خوارزمی

سمینار «از مشاهده تا نوآوری»

15:45-13:45

پذیرایی

16 -15:45

نشست با مخترعان برگزیده

سمینار مدیریت زمان

18-16

داوری خوارزمی- بازدید موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز

20:30-18

شام در محل خوابگاه

21-20:30

صبحانه در محل خوابگاه

7:30-7

روزدوم

17 تیرماه

سمینار های موازی  (سمینار علم سنجی، سمینار ثبت اختراع، سمینار درست نویسی)

10-8

پذیرایی

10-9:45

سمینار های موازی (روش پژوهش و مقاله نویسی  ، آشنایی با روند تجاری سازی ایده ها و آشنایی با فنون خوانش متن ادبی)

13-10

نماز و ناهار

14-13

حرکت به سمت محل اختتامیه

14

پذیرایی

15-14:45

رویداد ایده نما و اختتامیه

17-15

 

تاریخ انتشار : 1397/04/13
کد : 139
تعداد بازدید: 457

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863-07136242849