معاونت بنیاد نخبگان استان فارس: دکتر علیرضا فخار زاده

تحصیلات : دکتری ریاضی کاربردی

مرتبه علمی : استاد

آدرس ایمیل: vice.fars@bmn.ir