پنج شنبه 7 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

*واحد پژوهش و برنامه ریزی- نظارت و هماهنگی*

کارشناس : جناب آقای محمد رامین باستان

داخلی : 110

آدرس ایمیل: barnameh.fars@bmn.ir