پنج شنبه 7 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

دفتر ریاست - کارشناس واحد IT

کارشناس : سرکار خانم زهراء معابر فرد

داخلی : 111

آدرس ایمیل: fars@bmn.ir