پنج شنبه 7 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>✔ واحدهای بنیاد>واحد امور مالی

کارشناس و عامل مالی : سرکارخانم زیور مختازاده شهرکی

شماره داخلی: 6

آدرس ایمیل: mali.fars@bmn.ir