پنج شنبه 7 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

*امور فرهنگی - روابط عمومی و ارتباطات*

خانم آیدا حسینی باغبان

داخلی : 2

آدرس ایمیل: farhangi.fars@bmn.ir

آدرس ایمیل روابط عمومی : info.fars@bmn.ir