چهارشنبه 5 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

*امور فرهنگی - روابط عمومی و ارتباطات*

آقای سید محمدرضا مظلومی

داخلی : 107

آدرس ایمیل: farhangi.fars@bmn.ir

آدرس ایمیل روابط عمومی : info.fars@bmn.ir