بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تجاری سازی و عملیاتی نمودن دستاوردها، یکی از شاخص های اصلی موفقیت در اجرای طرح های شهید احمدی روشن است.

تصاویر

ویدئوها

صوت‌ها

تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط